0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Ochrana osobných údajov

Vážený návštevník webu www.tapka.sk,

touto cestou vás chceme informovať, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a ako ich zabezpečujeme.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva firma SANIMAL s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: sro, Vložka: 30826/R, IČO: 47882077 so sídlom SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, tel. č.: +421908754288, email: info@tapka.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje a na aký účel ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť SANIMAL s.r.o. zhromažďuje, spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe vašej objednávky, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Na spracovanie týchto údajov si nepýtame váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu, vystaviť vám daňový doklad, poslať vám tovar, ktorý ste si objednali, či vás kontaktovať v prípade vašej objednávky alebo reklamácie (oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s vami zmluvu uzavrieť. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracovávané výhradne pre tento účel.

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov však potrebujeme vtedy, ak budete mať záujem registrovať sa v súvislosti s vernostným programom. Tieto osobné údaje, ktoré nám môžete uviesť v záložke (formulári) Registrácia, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, ulica a číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak chcete využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako registrovaný zákazník a zaškrtnite osobitný checkbox so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov potrebujeme i vtedy, ak budete mať záujem o zasielanie informačných e-mailov v rozsahu meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa. Ak chcete dostávať informačné e-maily, zaškrtnite osobitný checkbox so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.

3. Ako nám môžete dať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať začiarknutím checkboxu v záložke (formulári) Registrácia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
  • vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
  • na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

4. Ako môžete tento súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@tapka.sk alebo cez kontaktný formulár.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame vaše údaje po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii a súhlase s členstvom vo vernostnom programe, uchovávame dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie 10 rokov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažeme, v prípade printovej podoby skartujeme.

V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom, ako zakúpiť si tovar či zaregistrovať sa (napr. za účelom zamestnať sa v našom obchode, i keď voľné miesto neponúkame), tieto údaje neuchovávame, budú ihneď skartované.

6. Kde prenášame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu prostredníctvom poskytovateľa služby Atomer – firma All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Tento poskytuje primerané záruky na bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom služieb Atomeru a v našej databáze uloženej v PC poverenej osoby.

V prípade plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i prepravnej spoločnosti DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. so sídlom Na pántoch 18, Bratislava, 831 06, IČO: 47927682, ktorá ich spracúva na účel prepravy vami objednaného tovaru z obchodu k vám.

Z dôvodu plnenia si daňovej povinnosti poskytujeme vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i účtovníckej firme ECO – SUN EU s.r.o.Pružina 1045, 018 22 Pružina; IČO: 47455586, ktorá ich podľa sprostredkovateľskej zmluvy spracúva na účel zúčtovania.

Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

7. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na adrese info@tapka.sk. V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, k vašim právam patrí i možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Sú vaše osobné údaje u nás v bezpečí?

I napriek tomu, že sme nepoverili žiadnu osobu funkciou zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (táto povinnosť nám nevyplýva zo zákona) , bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, vybrali sme zodpovedných sprostredkovateľov služieb.

9. Záverečné ustanovenia

Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov v internetovom obchode www.tapka.sk nadobúdajú platnosť dňom 1. 8. 2020. V prípade, že v našej spoločnosti dôjde ku zmene spracúvania osobných údajov, vyhradzujeme si právo tieto podmienky zmeniť.

V prípade nejasností, bližších informácií či pripomienok nás môžete informovať na adrese: info@tapka.sk.

* Tento text je chránený autorským právom, jeho kopírovanie je zakázané; © 2020 www.tapka.sk

© 2022 SANIMAL s.r.o.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram